Ostatní navazující služby

Kompletní řešení | | | Koorinace BOZP ve výstavbě | Stavební dozor | Rozpočty staveb | |Koordinátor BOZP na staveništi

 • Ve smyslu zákona č.309/2006 Sb zajistí „Plán BOZP“ na základě harmonogramu stavby (nařízení vlády č.591/2006 Sb) pokud si to dílo vyžaduje, jak při přípravě stavby (vyhláška č.499/2006 Sb. - dokumentace staveb), tak i během ní
 • Zajišťuje ohlášení stavby s vymezením rizik
  • práce ve výšce nad 10 m
  • práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců
  • práce s vysoce toxickými chemickými látkami
  • práce nad vodou nebo její těsné blízkosti
  • práce v ochranných pásmech energetických vedení
  • práce ve výkopu o hlobce větší než 5 m
  • práce s výbušninami
  • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
  • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu
 • Kontrolní a poradenská činnost v průběhu stavby
 • Spolupráce s dodavatelem a investorem

Stavební dozor

 • Je součástí již projektové přípravy, a následně provádí kontrolu v průběhu realizace celého díla dle projektové dokumentace a podmínek uvedených ve stavebním nebo jiném povolení (ohlášení)
 • Kontroluje harmonogram a kvalitu užitých materiálů, cenu díla, kontroluje řádné uložení odpadů a přípravu dokladů ke kolaudačnímu řízení
 • Dle § 44, odstavec 3, st. zákona je stavebník pokud stavbu provádí svépomocí povinen zabezpečit odborný dozor „kvalifikovanou odbornou osobou“